Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viachapstick chapstick

March 29 2015

1140 d299
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamefir mefir
Niedziela to dzień, w którym trzeba przez pół godziny akumulować w sobie energię, aby napuścić wody do wanny, nie mówiąc już o wyjściu z domu. Niedziela to dzień, którego z reguły się nie pamięta.
— Instytut, Żulczyk
Reposted fromdead-inside dead-inside viamefir mefir

March 25 2015

March 24 2015

0968 edf6 500
Reposted fromdusix dusix viapikkumyy pikkumyy
9828 fe51
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viapikkumyy pikkumyy
0314 eed0 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viapikkumyy pikkumyy
1935 91c6 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viaimhappy imhappy
6237 ec2a
1154 73fe 500
Reposted fromWredotka Wredotka viaimhappy imhappy
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauska12115 uska12115

January 26 2015

8175 9ee1
Reposted frompengin pengin viamefir mefir

November 25 2014

3538 0ff3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1174 2cb4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1383 5599
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie wiem, dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam cię za rękę.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 24 2014

0235 35ae 500
Reposted fromtakemetoheaven takemetoheaven viamefir mefir
Pytasz, jak będę cię kochał, więc ci powiem, że na pewno głośno. Tak, żebyś wyraźnie poczuła na ciele każdą literę - od K, poprzez O, C, H, A aż do M. Dopiero później, tuż przed snem, będę kochał cię delikatnie i półgłosem, by, jak zaśniesz, kochać cię nie do powiedzenia.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viamefir mefir

November 09 2014

Żeby mieć idealnego faceta trzeba go sobie urodzić.
— Sex w wielkim mieście
Reposted fromnivea nivea viauska12115 uska12115
5023 0512 500
Reposted fromjustMeee justMeee viauska12115 uska12115
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl